Kontakt                                    

Poproś o wycenę swojej imprezy lub… zarezerwuj stolik!
Kontakt telefoniczny: 516 411 593
Al. Odzyskania Niepodległości 10
62-40 Trzemeszno
Numer rachunku bakowego: XXXX XXXXXXXXXXXXGodziny otwarcia:
Zapraszamy do naszej restauracji od poniedziałku do niedzieli.
pon. – pt: 11:00 – 21:00
sob. – ndz.: 12:00 – 21:00RODO                               
*dla klientów i dostawców
KLAUZULA INFORMACYJNA w zakresie ochrony danych osobowych
Szanowni nasi klienciin formujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) z dn. 25. 05. 2018 r. Administratorem Danych Osobowych jest Firma Produkcyjno – Handlowo – Usługowa Agnieszka CzerniakAl. Odzyskania Niepodległości nr 10,62-240 Trzemeszno
SKĄD MAMY PAŃSTWA DANE?
Państwa dane mogą pochodzić bezpośrednio od Państwa, w związku z zapytaniami dokonywanymi przez Państwa za pośrednictwem formularza kontaktowego na naszej stronie www, przez telefon lub osobiście lub w drodze zawarcia z Państwem umowy o świadczenie usług. Możemy pozyskiwać Państwa dane osobowe także z publicznie dostępnych źródeł, takich jak rejestry przedsiębiorców CEIDG lub KRS, jak również od podmiotów, w których są Państwo zatrudnieni, lub którego są Państwo reprezentantami. Na podstawie powyższego przetwarzamy takie Państwa dane, jak: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwę firmy (w tym dane identyfikujące jak NIP, REGON, KRS), stanowisko zajmowane przez Państwa w ramach Państwa organizacji lub pełnioną funkcję, numer rachunku bankowego, pesel w przypadku zawierania umowy z osobą fizyczną jako stroną umowy oraz dane dotyczące urządzenia w tym o niektórych plikach cookie.
JAKI JEST CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
a) Przetwarzamy Państwa dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do: (art.6ust.1 lit .b RODO): Dla celu zawarcia umowy sprzedaży naszych usług oraz wykonania umowy,podjęcia określonych czynności przed zawarciem umowy, obsługi zgłoszeń i zapytań, które do nas Państwo kierujecie (np. bezpośrednio, telefonicznie, e-mail), dla możliwości kontaktowania się z Państwem, w tym w celach związanych ze naszymi usługami. b) Dla celów podatkowych i rachunkowych (podstawa z art.6ust.1 lit .c RODO); c) Jeśli wyrazili/wyrażą Państwo na to zgodę, będziemy przetwarzać Państwa dane w celu: (art.6ust.1 lit .a RODO) przesyłania informacji handlowych; d) Przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Restauracji ( art.6ust.1 lit .f RODO): archiwizacji, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, badania satysfakcji klientów i określania jakości naszej obsługi,windykacji należności, prowadzenia postępować sądowych,oferowania Państwu przez nas produktów i usług bezpośrednio,weryfikacji Kontrahentów w publicznych rejestrach,udokumentowania czynności,przechowywania dokumentacji dla celów wykazania spełnienia obowiązków wynikających z rozliczenia dofinansowania ze środków publicznych.
CZY MUSICIE PAŃSTWO PODAWAĆ NAM SWOJE DANE?
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem zawarcia umów i spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa. Jest ono także niezbędne byświadczyć Państwu nasze usługi i informować o naszych usługach.
KOMU UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
Możemy przekazywać Państwa dane osobowe innym podmiotom, jak na przykład:podmiotom, z których usług korzystamy przy ich przetwarzaniu, np. usługi pocztowe, kurierskie, płatnicze, księgowe, prawne, informatyczne, dostarczenia serwerów, prowadzenia platform sprzedażowych, dostarczania aplikacji, innym niezależnym odbiorcom, np. podmiotom, których oferta uzupełnia naszą, partnerom handlowym, podmiotom wspierającym promocje oraz współpracującym w ramach działań marketingowych, organom publicznym,innym osobom w ramach organizacji danego Kontrahenta lub podwykonawcy.
CZY PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE DO PAŃSTW SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO?
Dane nie będą przekazywane przez Restaurację poza Europejski ObszarGospodarczy.
CZY PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE AUTOMATYCZNIE?
Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poddane profilowaniu.
JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
Dane osobowe są przetwarzane jedynie w określonym celu i w zakresie koniecznym dla jego osiągnięcia oraz tak długo, jak jest to niezbędne. Dla celu wypełnienia zobowiązań umownych - przez okres trwania umowy pomiędzy Kontrahentem a Restauracją. Dla celów ustalania lub dochodzenia przez Restaurację roszczeń cywilnoprawnych - do 5 lat. Dla celów wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności ustawy o rachunkowości i ustawy Ordynacja podatkowa – przez okres wskazany we właściwych przepisach prawa – do 5 lat.
JAKIE PRZYSŁUGUJĄ PAŃSTWU PRAWA?
Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, przeniesienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo do bycia zapomnianym. Osoby których dane są przetwarzane mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
JAK SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ, ŻEBY UZYSKAĆ WIĘCEJ INFORMACJI O PRZETWARZANIU PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?
Prosimy napisać do nas e-maila pod adres: agnieszka.czerniak11@wp.pl lub pisemnie na adres siedziby. Niniejsza klauzula została zaktualizowana w dniu 01.01.2021r. i może ulec dalszym zmianom. Jeżeli będzie to wymagane prawem, wszelkie informacje dotyczące przyszłych zmian i uzupełnień w przetwarzaniu danych, które mogą dotyczyć Państwa osoby, zostaną przekazane za pośrednictwem odpowiedniej formy komunikacji zazwyczaj używanej przez Restaurację w kontaktach.